پروژه شریعتی را چگونه می توان مفصلبندی نظری کرد؟

متن زیر به قلم سید جواد میری است و از کانال تلگرامی «جامعه شناسی مردم» برگرته شده است. 🔹یکی از معضلات جامعه علمی در ایران در باب دکتر علی شریعتی این است که کاستی های جامعه کنونی ایران را تماماً به او نسبت می دهند ولی این منتقدان لیبرال و نولیبرال (چپ و راست) هیچکدام […]

پروژه شریعتی را چگونه می توان مفصلبندی نظری کرد؟

متن زیر به قلم سید جواد میری است و از کانال تلگرامی «جامعه شناسی مردم» برگرته شده است.nn🔹یکی از معضلات جامعه علمی در ایران در باب دکتر علی شریعتی این است که کاستی های جامعه کنونی ایران را تماماً به او نسبت می دهند ولی این منتقدان لیبرال و نولیبرال (چپ و راست) هیچکدام نمی […]