خامنه ای و دفاع فقهی از کشتار 67

درآمد طبق خبری در رسانه ها، گویا به تازگی کتابی منتشر شده با عنوان «روایت رهبری: مناسبات جمهوریت و اسلامیت» و در این کتاب آقای خامنه ای دیدگاه فقهی و قانونی و اخلاقی آیت الله منتظری در مخالفت با قتل و اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان 67 را به چالش کشیده و خود […]

عدالت در اسلام

این مقاله به قلم دکتر عبدالجواد فلاطوری است که ابه وسیله دکتر محمدباقر تلغزی زاده از آلمانی به پارسی برگردانده شده و در نشریه چشم انداز ایران شماره 121 منتشر شده او اکنون در اینجا بازنشر می شود عدالت در اسلام[1] خانم ها و آقایان محترم، چنان که همگی شما می دانید، عدالت یکی از […]

خامنه ای و دفاع فقهی از کشتار 67

درآمدnnطبق خبری در رسانه ها، گویا به تازگی کتابی منتشر شده با عنوان «روایت رهبری: مناسبات جمهوریت و اسلامیت» و در این کتاب آقای خامنه ای دیدگاه فقهی و قانونی و اخلاقی آیت الله منتظری در مخالفت با قتل و اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان 67 را به چالش کشیده و خود مدعی […]

عدالت در اسلام

این مقاله به قلم دکتر عبدالجواد فلاطوری است که ابه وسیله دکتر محمدباقر تلغزی زاده از آلمانی به پارسی برگردانده شده و در نشریه چشم انداز ایران شماره 121 منتشر شده او اکنون در اینجا بازنشر می شودnnعدالت در اسلام[1]nnخانم ها و آقایان محترم،nnچنان که همگی شما می دانید، عدالت یکی از اندک ارزش های […]