هفتم خرداد و یادی از مجلس اول

فردا 7 خرداد 1399 درست مصادف است با 7 خرداد 1359 که مجلس اول شورای ملی (شورای اسلامی بعدی) گشوده شد و آغاز به کار کرد و فردا هم مجلس یازدهم افتتاح و کار خود را آغاز خواهد کرد. درست 40 سال از آن زمان گذشته است. nاما در این چهل سال چه ها که […]