آموزه های آیت الله نعمت الله صالحی نجف آبادی

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت چهاردهم درآمد بی تردید صالحی نجف آبادی یکی از برجسته ترین و اثرگذارترین مصلحان دینی و فکری در قلمرو جریان نوگرایان سنتی در ایران معاصر است. این بخش ذیل چهار فصل مطالب سامان می یابد: فصل اول – زندگی نامه فصل دوم – فهرست آثار […]

رزمایش امنیت؛ آش چقدر شور است که . . .

چهارشنبه 22 آبان 87 / 12 نوامبر 2008 1 طبق گزارش رسانه ها نیروی انتظامی تهران رزمایش یا مانور بزرگی از پلیس را با حضور سی هزار نیرو در خیابان های تهران تحت عنوان «رزمایش امنیت و آرامش اجتماعی» به کار گرفته است. چنان که از عنوان آن برمی آید، ظاهرا هدف آن استقرار امنیت […]

آموزه های آیت الله نعمت الله صالحی نجف آبادی

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت چهاردهمnnدرآمدnبی تردید صالحی نجف آبادی یکی از برجسته ترین و اثرگذارترین مصلحان دینی و فکری در قلمرو جریان نوگرایان سنتی در ایران معاصر است. nاین بخش ذیل چهار فصل مطالب سامان می یابد:nفصل اول – زندگی نامهnفصل دوم – فهرست آثارnفصل سوم – تحلیلی کلی […]

رزمایش امنیت؛ آش چقدر شور است که . . .

چهارشنبه 22 آبان 87 / 12 نوامبر 2008 n 1 nطبق گزارش رسانه ها نیروی انتظامی تهران رزمایش یا مانور بزرگی از پلیس را با حضور سی هزار نیرو در خیابان های تهران تحت عنوان «رزمایش امنیت و آرامش اجتماعی» به کار گرفته است. چنان که از عنوان آن برمی آید، ظاهرا هدف آن استقرار […]