از خدا هیچ انتظاری ندارم

اشاره: متن زیر گفتگوی طاها پارسا (سردیر زیتون) با من است و پیش از این سه گفتگو نیز انجام و منتشر شده و در همین سایت نیز بازنشر شده اند. سئوال اول: جناب اشکوری! ضمن سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. پاندمی کرونا‌ ( کوید ۱۹) در ایران از قم آغاز شد […]

از خدا هیچ انتظاری ندارم

اشاره: متن زیر گفتگوی طاها پارسا (سردیر زیتون) با من است و پیش از این سه گفتگو نیز انجام و منتشر شده و در همین سایت نیز بازنشر شده اند.n nسئوال اول:nnجناب اشکوری! ضمن سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. پاندمی کرونا‌ ( کوید ۱۹) در ایران از قم آغاز شد و […]