مصیبت در مرگ الهیات

اشاره: مقاله زیر به قلم فاطمه صادقی است که در تارنمای «نقد اقتصاد سیاسی» مورخ 5 مارس 2020 منتشر شده است. nمقاومت حوزه‌ی علمیه‌ی قم، مراجع رسمی و حکومت در برابر خواست عمومیِ قرنطینه‌ی شهر قم و دیگر «اماکن مقدس» برای جلوگیری از انتشار ویروس و بیماری، پرسش قدیمی در مورد سازگاری میان عقل و […]