طب اسلامی؛ دروغی بزرگ!

سالهاست که در قلمرو علوم پزشکی و طبابت دو اصطلاح باب شده و مطرح است: طب سنتی و طب اسلامی و پر شمارانی از این دو نوع طب دفاع می کنند. هرچند با مرور زمان از حامیان و مبلغان دو نوع طب سنتی کاسته شده و اکنون عملا عموم مردم در سراسر جهان و حتی […]

طب اسلامی؛ دروغی بزرگ!

سالهاست که در قلمرو علوم پزشکی و طبابت دو اصطلاح باب شده و مطرح است: طب سنتی و طب اسلامی و پر شمارانی از این دو نوع طب دفاع می کنند. هرچند با مرور زمان از حامیان و مبلغان دو نوع طب سنتی کاسته شده و اکنون عملا عموم مردم در سراسر جهان و حتی […]