از اسلام سیاسی به سپااسلام گرایی سیاسی

اشاره: این مقاله از وب سایت زیتون در اینجا بازنشر می شود.nنویسنده: ادریس جنداری | برگردان: یاسین عبدیnn۱) از تجربه‌ی نوزایی به تجربه‌ی اسلام سیاسیnنخستین مرحله‌ی اصلاح‌گرایی در تاریخ معاصر عرب، معاصر با دوره‌ی نوزایی بود،که این دوره نیز خود توأمان با چالش استعمارگری همزمان گشت. از همین‌رو متون دینی به‌منظور یکپارچه کردن صفوف و […]