لشکریان دعا

زمانی که مظفرالدین شاه قاجار امیربهادر را برای بازگرداندن علما از بست عبدالعظیم به تهران می فرستاد، فرمانی نوشت و داد دست امیربهادر و در آن فرمان، در جایی که به علما اشاره می کرد، نوشت علما که: «لشکریان دعا هستند . . .». این روزها که پدیده شوم ویروس کرونا در ایران شایع شده […]