تا اطلاع ثانوی رأی نمی دهم

از شما چه پنهان اصولا نمی خواستم در باره انتخابات جاری چیزی بگویم و در واقع اعلام موضع کنم. زیرا انتخابات از مجلس اول به بعد برای من هیچگاه اهمیتی تعیین کننده نداشته است. با این حال از خرداد 76 تا 96 گاهی (و نه البته همیشه) در مجموع به این نتیجه رسیده ام که […]

تا اطلاع ثانوی رأی نمی دهم

از شما چه پنهان اصولا نمی خواستم در باره انتخابات جاری چیزی بگویم و در واقع اعلام موضع کنم. زیرا انتخابات از مجلس اول به بعد برای من هیچگاه اهمیتی تعیین کننده نداشته است. با این حال از خرداد 76 تا 96 گاهی (و نه البته همیشه) در مجموع به این نتیجه رسیده ام که […]