رسوایی قضایی و مالی در دستگاه قضا و پارلمان

چهارشنبه17 مهر 87/ 18 اکتبر 2008 n1nتلویزیون ایران اعلام کرد که از میان متهمان بمب گذاری شیراز (بمب گذاری در حسینیه ای در شیراز) هفت نفر محکوم به اعدام شده اند. هر چند تلویزیون توضیح نداده اما احتمالا این حکم دادگاه اول است. سخنگوی قوه قضائیه این خبر را اعلام کرده است.nاز آنجا که این […]