دین رسمی، حکومت دینی و فقه

اشاره: متن زیر در تارنمای آسو منتشر شده است.nn تعریف جنابعالی از کارکردمذهب رسمی چیست؟ آیا به نظر شما تعیین مذهب رسمی مبناییست برای اعطای امتیاز بیشتر به پیروان آن مذهب ؟ یا مبنایی برای حذف و نفی حقوق دیگران؟n nپاسخ: nاولا در نظام های دموکراتیک و ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، نباید دین […]

سنت کنیرداری در گذشته و حال

«در آیات متعددی تجاوز جنسی به کنیز مشروع دانسته شده است. چگونه توصیه چنین امری از سوی خداوند ممکن است؟».n پاسخ:nدر آغاز باید موضوع شناسی کرد. موضوع سنت و یا قانون برده داری در روزگار قدیم است که در همه جای جهان کم و بیش حاکم و جاری بوده و کسی هم در مشروعیت آن […]