دین، ملت و ملیت؛ گذشته، حال و آینده

اشاره: این مقاله در شماره هشتم آزادی اندیشه منتشر شده است. nnدرآمدnاز موضوعات مهم و محوری در مبحث ملیت و ملت و هویت ملی، ارتباط و یا پیوند پدیده دیرپای دین با این مفاهیم جدید است. به ویژه تعیین نسبت اسلام با ملیت در جهان اسلام (جهان عرب و خاورمیانه عربی) و اسلام شیعی در […]