مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر

سلسله سخنرانی‌های ماهانه در ارتباط با مصلحین دینی در ایران: سید احمد کسروی، ابوالفصل و علی اکبر برقعی، محمد خالص زاده

سلسله سخنرانی‌های ماهانه در ارتباط با مصلحین دینی در ایران

۱ – سید احمد کسروی
[Audio: 2019-12-04.mp3]

۲ – ابوالفضل و علی اکبر برقعی
[Audio: 2019-12-05.mp3]

۳ – شیخ محمد ‌خالص زاده
[Audio: 2019-12-06.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message