برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: قانون اساسى بعد از ۴۰ سال

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۵۲nقانون اساسى بعد از ۴۰ سالnبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=qRqP-rj9eOknnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1552.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message