دین مدنی، قانون، دموکراسی و توسعه پایدار

اشاره: این مقاله در دفتر یازدهم خرمگس منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. تأملی در مفهوم توسعه پایدار عنوان ترکیب «توسعه پایدار» دو جزء دارد: «توسعه» و «پایدار». از تعریف فنی و علمی «توسعه» که بگذریم، این لغت در زبان فارسی (و البته عربی) می تواند به معنای گستره و گسترش دادن […]

احمد کسروی و نقدهای دینی او

اشاره: این مقاله در سایت ندای آزادی منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود مروری بر تاریخ اصلاح دینی معاصر – قسمت نهم درآمد بی تردید احمد کسروی یکی از چهره های تأثیرگذار دینی معاصر ایران است که از جهات مختلف بر کثیری از مصلحان دینی زمان خودش و پس از خود اثری […]

حاشیه ای مفید و روشنگر در باب قرآن و زمانه

اشاره: متن زیر کامنتی است که جناب آقای جمال گنجه ای در حاشیه مقاله «آیا از قرآن یک صدا شنیده می شو» من نهاده و در زیتون منتشر شده است. هرچند این نوشته ارتباط مشخصی با نوشتار من و دیدگاههای ارائه شده در آن ندارد ولی از آنجا که حاوی نگاهی دقیق و نواندیشانه در […]

دین مدنی، قانون، دموکراسی و توسعه پایدار

اشاره: این مقاله در دفتر یازدهم خرمگس منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. nnتأملی در مفهوم توسعه پایدار nnعنوان ترکیب «توسعه پایدار» دو جزء دارد: «توسعه» و «پایدار». از تعریف فنی و علمی «توسعه» که بگذریم، این لغت در زبان فارسی (و البته عربی) می تواند به معنای گستره و گسترش دادن […]

احمد کسروی و نقدهای دینی او

اشاره: این مقاله در سایت ندای آزادی منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شودnمروری بر تاریخ اصلاح دینی معاصر – قسمت نهمnnدرآمدnبی تردید احمد کسروی یکی از چهره های تأثیرگذار دینی معاصر ایران است که از جهات مختلف بر کثیری از مصلحان دینی زمان خودش و پس از خود اثری مستقیم و غیر […]

حاشیه ای مفید و روشنگر در باب قرآن و زمانه

اشاره: متن زیر کامنتی است که جناب آقای جمال گنجه ای در حاشیه مقاله «آیا از قرآن یک صدا شنیده می شو» من نهاده و در زیتون منتشر شده است. هرچند این نوشته ارتباط مشخصی با نوشتار من و دیدگاههای ارائه شده در آن ندارد ولی از آنجا که حاوی نگاهی دقیق و نواندیشانه در […]