درس ها مثنوی معنوی

اول بگویم که من نه مولوی پرستم و نه حافظ پرست و نه اعتقادی مطلق به هیچ فرد و شخصیتی (حتی پیامبران الهی) دارم؛ من چنین آموخته ام که از تاریخ ها و سنت های مختلف و رنگارنگ بشری (و از جمله اسلام و تشیع) و از شخصیت های فرهنگ پرور و تاریخ ساز و […]

دیدار و گفتگو با خانم ماریا – صاحب خانه

یادداشت های روزانه از شهریور 87 تا دی 94 قسمت سوم جمعه 29 شهریور 87 / 19 سپتامبر 2008 صبح امروز را به دیدار خانم ماریا اُتییری صاحب خانه آغاز کردیم. وی شب گذشته از میلان که در آن جا زندگی می کند به این جا آمده بود. ایشان از اهالی کیوسی قدیمی است و […]

درس ها مثنوی معنوی

اول بگویم که من نه مولوی پرستم و نه حافظ پرست و نه اعتقادی مطلق به هیچ فرد و شخصیتی (حتی پیامبران الهی) دارم؛ من چنین آموخته ام که از تاریخ ها و سنت های مختلف و رنگارنگ بشری (و از جمله اسلام و تشیع) و از شخصیت های فرهنگ پرور و تاریخ ساز و […]

دیدار و گفتگو با خانم ماریا – صاحب خانه

یادداشت های روزانه از شهریور 87 تا دی 94 nقسمت سومnnجمعه 29 شهریور 87 / 19 سپتامبر 2008nصبح امروز را به دیدار خانم ماریا اُتییری صاحب خانه آغاز کردیم. وی شب گذشته از میلان که در آن جا زندگی می کند به این جا آمده بود. ایشان از اهالی کیوسی قدیمی است و اجداد او […]