نباید «دختران ایران» را فراموش کرد

الان در یک قطعه فیلم کوتاه دیدم که آبی پوشان در دربی تهران روی سکوی ورزشگاه به اصطلاح «آزادی» به یاد «دختر آبی» سرود خواندند و او را «دختر ایران» خواندند و یادش را گرامی داشتند. اخیرا شاعر پر ارزش روزگار ماه «سایه» نیز او را دختر ایران خوانده بود. در عین اندوه برجای مانده […]

نباید «دختران ایران» را فراموش کرد

الان در یک قطعه فیلم کوتاه دیدم که آبی پوشان در دربی تهران روی سکوی ورزشگاه به اصطلاح «آزادی» به یاد «دختر آبی» سرود خواندند و او را «دختر ایران» خواندند و یادش را گرامی داشتند. اخیرا شاعر پر ارزش روزگار ماه «سایه» نیز او را دختر ایران خوانده بود. nدر عین اندوه برجای مانده […]