پاسخ هایی برای اندیشیدن 121- در چرایی برخی فتاواهای فقهی

اشاره: متن زیر پرسش و پاسخی است حول برخی فتاوای فقهی که پس از ارسال پاسخ به پرسش کننده محترم برای استفاده علاقه مندان در اینجا بازنشر می شود. البته نام سئوال کننده (هرچند مستعار است) حذف شده است. ‬دانشمند محترم جناب اشکوری با سلام و احترام. دو مسئله از توضیح المسائل آیت الله خمینی […]

یادداشت های روزانه از شهریور 1387 تا دی 1394 (درآمد)

یادداشت های روزانه از شهریور 87 تا دی ماه 94 – قسمت نخست درآمد من از گذشته های دور به ثبت خاطرات و یا شبه خاطرات، هم باور دارم و هم آن را مفید می دانم. در واقع، باورم به ثبت خاطرات و یا حوادث مبتنی است بر مفید دانستن آن. درست است که عموما […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 121- در چرایی برخی فتاواهای فقهی

اشاره: متن زیر پرسش و پاسخی است حول برخی فتاوای فقهی که پس از ارسال پاسخ به پرسش کننده محترم برای استفاده علاقه مندان در اینجا بازنشر می شود. البته نام سئوال کننده (هرچند مستعار است) حذف شده است. nn‬دانشمند محترمn جناب اشکوریnnبا سلام و احترام. دو مسئله از توضیح المسائل آیت الله خمینی برای […]

یادداشت های روزانه از شهریور 1387 تا دی 1394 (درآمد)

یادداشت های روزانه از شهریور 87 تا دی ماه 94 – قسمت نخستnnدرآمدnمن از گذشته های دور به ثبت خاطرات و یا شبه خاطرات، هم باور دارم و هم آن را مفید می دانم. در واقع، باورم به ثبت خاطرات و یا حوادث مبتنی است بر مفید دانستن آن. درست است که عموما تاریخ نگاران […]