برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: غايات عدالت

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۲nغايات عدالتnبه مدت ۵۴ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=zou95cp3Wqgnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1542.mp3]

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message