سيما و سيره محمد در قرآن جلسه بيست و دوم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران جلسه بيست و دوم: چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۶ براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید. [Audio:860226.mp3]

سيما و سيره محمد در قرآن جلسه بيست و يكم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران جلسه بيست و يكم: چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۶ براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید. [Audio:860219.mp3]

سيما و سيره محمد در قرآن جلسه بيستم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران جلسه بيستم: چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۶ براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید. [Audio:860212.mp3]

سيما و سيره محمد در قرآن جلسه نوزدهم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران جلسه نوزدهم: چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۸۶ براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید. [Audio:860205.mp3]

سيما و سيره محمد در قرآن جلسه هجدهم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران جلسه هجدهم: چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۸۶ براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید. [Audio:860129.mp3]

سيما و سيره محمد در قرآن جلسه هفدهم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران جلسه هفدهم: چهارشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۸۶ براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید. [Audio:860122.mp3]

سيما و سيره محمد در قرآن جلسه شانزدهم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران جلسه شانزدهم: چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۵ براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید. [Audio:851223.mp3]

سيما و سيره محمد در قرآن جلسه پانزدهم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران جلسه پانزدهم: چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید. [Audio:851216.mp3]

سيما و سيره محمد در قرآن جلسه چهاردهم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران جلسه چهاردهم: چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۵ براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید. [Audio:851209.mp3]

سيما و سيره محمد در قرآن جلسه سيزدهم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران جلسه سيزدهم: چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۸۵ براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید. [Audio:851202.mp3]