چالش های تاریخ نگاری دین

اشاره: این متن صورت مکتوب یک سخنرانی است که در اکتبر سال 2018 در یک محفلی خانگی در پاریس ایراد شده است. درآمد اول بگویم که من هم از گذشته های (حتی از دوران نوجوانی) به تاریخ و موضوعات تاریخی علاقه مند بوده ام و هم بعدها به طور متمرکز روی تاریخ اسلام کار کرده […]

چالش های تاریخ نگاری دین

اشاره: این متن صورت مکتوب یک سخنرانی است که در اکتبر سال 2018 در یک محفلی خانگی در پاریس ایراد شده است.nnدرآمدnاول بگویم که من هم از گذشته های (حتی از دوران نوجوانی) به تاریخ و موضوعات تاریخی علاقه مند بوده ام و هم بعدها به طور متمرکز روی تاریخ اسلام کار کرده و چند […]