جنبش سبز؛ فصلی نامیرا در جنبش آزادیخواهی ما

ده سال از انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال 88 و در پی آن وقوع جنبشی که به زودی «جنبش سبز» نامیده شد، گذشته است. وقتی جنبش سبز آغاز شد و کمتر از یک سال تمام عرصه­های سیاسی و فرهنگی ایران تحت کنترل نظام جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار داد، امید زیادی می­رفت که این […]

جنبش سبز؛ فصلی نامیرا در جنبش آزادیخواهی ما

ده سال از انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال 88 و در پی آن وقوع جنبشی که به زودی «جنبش سبز» نامیده شد، گذشته است. وقتی جنبش سبز آغاز شد و کمتر از یک سال تمام عرصه­های سیاسی و فرهنگی ایران تحت کنترل نظام جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار داد، امید زیادی می­رفت که این […]