رام کردن زن سرکش – بازنشر از سایت ایران امروز

  خوانشی فمینیستی از آیه ۳۴ سوره نساء رام‌کردن زن سرکش زمانه مفیدی (مطالعات زنان در دین، دانشگاه تحصیلات عالی کلرمونت، کالیفرنیا) مطالعات فمینیستی در حوزه اسلام درباره هیچ آیه‌ای بیش از آیه جنجالی ۳۴ سوره نساء بحث نکرده است. دلیل آن هم کثرت برداشت‌های حقوقی و اجتماعی است که از آیه شده است. برداشت‌هایی […]

رام کردن زن سرکش – بازنشر از سایت ایران امروز

 n n خوانشی فمینیستی از آیه ۳۴ سوره نساء n رام‌کردن زن سرکش n زمانه مفیدی nn nnn(مطالعات زنان در دین، دانشگاه تحصیلات عالی کلرمونت، کالیفرنیا)n n nمطالعات فمینیستی در حوزه اسلام درباره هیچ آیه‌ای بیش از آیه جنجالی ۳۴ سوره نساء بحث نکرده است. دلیل آن هم کثرت برداشت‌های حقوقی و اجتماعی است که […]