پاسخ هایی برای اندیشیدن 116- صدای مردم صدای خداست به چه معناست؟

پرسش:nnدر ص ۷۷۲ جلد دوم خاطراتتان [از برلین تا اویت] نوشته ایید سخن مردم سخن خداست؟؟nnچگونه می شود چنین چیزی همیشه صحت داشته باشد؟nnبا تشکرnn nnپاسخ:n

n

n

n

n

n

n

n

n

nباسلامnnاولا باید توجه داشت که این بیان ادبی و استعاری است و نه فلسفی و کلامی. درست مانند آن است که از اشعار حافظ و خیام و مولوی تفسیر کلامی کنیم و مثلا از «اگر» در بیت «گر مسلمانی همان است که حافظ دارد / وای اگر از پس امروز بود فردایی» نتیجه بگیریم پس حافظ به قیامت باور نداشته و یا در آن تردید داشته است. خطایی که برخی عالمان دینی کرده و می کنند. روشن است که «اگر» در اینجا به معنای تشکیک و تردید نبوده و نیست.nnثانیا از جمله صدای مردم صدای خداست (که فکر می کنم از لاک است) نمی توان نتیجه گرفت که صدای مردم در هرحال و حالت صدای خداست بلکه مراد اعتبار اجماع و افکار عمومی از یک سو و اعتبار نسبی عقل و اراده و خرد جمعی آدمیان در امور اجتماعی و مردمی است. چنان که در اسلام هم «یدالله مع الحماعه» را داریم. از نظر استدلالی نیز می توان گفت وقتی مشورت و همفکری انجام می شود و افراد بیشتری در اراده و تصمیم سازی مشارکت می کنند، به طور منطقی و عملی، ضریب اشتباه کاهش می یابد و بر میزان اعتبار درستی افزوده می شود. این یک اصل ریاضی است. گفتن ندارد وقتی عقل ده نفر در امری همراه می شوند و به نتیجه ای واحد می رسند، موجب اطمینان بیشتر خواهد بود هرچند احتمال منطقی اشتباه همچنان هست. بنابراین به دلیل خطاپذیری کمتر افکار عمومی در برابر اراده های فردی و یا جمع کوچکتری صدای مردم صدای خداست و گرنه افکار عمومی هم در شرایطی دچار خطا و اشتباه می شود. امیدوارم مراد روشن باشد.nn 

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message