سنگ نوشته «الزهیر» پایانی بر اسلام شناسی نوین؟

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای مزذک بامدادان است که در نقد یکی از مستندات من در مقاله «پیامبر و خلفای نخستین در حدیث دیگران» مشهور به کتیبه زهیر نگاشته شده است. مقاله در وب سایت کیهان لندن منتشر شده و سپس در وب سایت زیتون بازنشر یافته و اکنون به دلیل اهمیت موضوع در […]

سنگ نوشته «الزهیر» پایانی بر اسلام شناسی نوین؟

n n n n n اشاره: مقاله زیر به قلم آقای مزذک بامدادان است که در نقد یکی از مستندات من در مقاله «پیامبر و خلفای نخستین در حدیث دیگران» مشهور به کتیبه زهیر نگاشته شده است. مقاله در وب سایت کیهان لندن منتشر شده و سپس در وب سایت زیتون بازنشر یافته و اکنون […]

وارونه نمایی سخنان امام خمینی در ادبیات اصولگرایان

اشاره: این متن در پاسخ مقاله من با عنوان «اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی» منتشر شده در سایت زیتون به قلم آقای امین کریم الدینی نوشته شده و در «ایران آنلاین» منتشر شده و در اینجا بازنشر می شود. پاسخ به مقاله حسن یوسفی اشکوری پیرامون مستند بهتان برای حفظ نظام امام خمینی […]