بازتفسیر قیام امام حسین و رخداد کربلا در بستر تاریخ اسلام و تشیع

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام – قسمت سی و هفتم درآمد در چهارمین قسمت از سلسله جستارهایی درباره جنبش حسین بن علی و واقعه کربلا و فاجعه عاشورا، سیری خواهیم داشت بر تفاسیر مختلف این واقعه در بستر تاریخ اسلام و تشیع و به ویژه در ایران معاصر. اهمیت داستان کربلا در تاریخ […]

بازتفسیر قیام امام حسین و رخداد کربلا در بستر تاریخ اسلام و تشیع

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام – قسمت سی و هفتمnnدرآمدnnدر چهارمین قسمت از سلسله جستارهایی درباره جنبش حسین بن علی و واقعه کربلا و فاجعه عاشورا، سیری خواهیم داشت بر تفاسیر مختلف این واقعه در بستر تاریخ اسلام و تشیع و به ویژه در ایران معاصر.nnاهمیت داستان کربلا در تاریخ اندیشه و ادب […]