رخدادی مهم اما تراژیک؛ نبش قبر یک زن بهایی

اشاره: این مقاله در نشریه «خط صلح» منتشر شده است احتمالا اغلب اهل نظر و رسانه اطلاع یافته اند که اخیرا در یکی از روستاهای دماوند کالبد یک بانوی بهایی را (ظاهرا شبانه) از گور در آورده و در بیابان رها کرده و بعد نیروی انتظامی پیکر را یافته و به اعضای خانواده اطلاع داده […]

رخدادی مهم اما تراژیک؛ نبش قبر یک زن بهایی

اشاره: این مقاله در نشریه «خط صلح» منتشر شده استnnاحتمالا اغلب اهل نظر و رسانه اطلاع یافته اند که اخیرا در یکی از روستاهای دماوند کالبد یک بانوی بهایی را (ظاهرا شبانه) از گور در آورده و در بیابان رها کرده و بعد نیروی انتظامی پیکر را یافته و به اعضای خانواده اطلاع داده و […]