هم¬نوایی با «هم¬صدایی در برابر تحریم»

اخیرا جمعی از هنرمندان و روشنفکران و فعالان عرصه های مختلف اجتماعی و مدنی کشورمان ایران، با امضای فراخوانی از عموم مردم جهان خواسته اند که در برابر تحریم های ظالمانه و ایران بر باده یک جانبه ایالات متحده آمریکا به اعتراض برخیزند. متن کوتاهی که نوشته اند با هوشمندی تمام تهیه شده و حاوی […]

هم¬نوایی با «هم¬صدایی در برابر تحریم»

اخیرا جمعی از هنرمندان و روشنفکران و فعالان عرصه های مختلف اجتماعی و مدنی کشورمان ایران، با امضای فراخوانی از عموم مردم جهان خواسته اند که در برابر تحریم های ظالمانه و ایران بر باده یک جانبه ایالات متحده آمریکا به اعتراض برخیزند. متن کوتاهی که نوشته اند با هوشمندی تمام تهیه شده و حاوی […]