نسبت قیام امام حسین با صلح امام حسن

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام – قسمت سی و ششمnnدرآمدnnموضوع مهم دیگر تعیین نسبت قیام امام حسین با صلح امام حسن است که از دیرباز مورد بحث و مناقشه بوده و هست. از آنجا که جز امام حسین دیگر امامان ده‌گانه بعدی (امام چهارم تا دوازدهم)، هیچ یک از طریق جنبش و قیام […]