انگیزه ها و زمینه های اجتماعی رخداد کربلا

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام – قسمت سی و چهارnn nnدرآمدnnبه گمانم داستان جنبش امام حسین و واقعه کربلا و فاجعه عاشورا، مهمترین و پیچیده ترین و به یک معنا مبهم ترین حادثه تاریخ اسلام و به ویژه هفتاد سال نخست آن است. این ماجرا در ذهن و زبان و ادبیات روزمره شیعیان […]