مشکل ناکارآمدی؛ بنیادی ترین مشکل ایران کنونی

اشاره: این مقاله اخیرا (البته با اندکی تغییر) در سایت «دویچه وله فارسی» منتشر شده است چند نکته ضروری به مثابه مقدمه یکم. مراد از «مشکل» در این مبحث، عاملی است که به عنوان «مانع» بر سر راه حل مسائل ریز و درشت روزمره عمل می کند. فرض این است که در ایران کنونی مشکلاتی […]

مشکل ناکارآمدی؛ بنیادی ترین مشکل ایران کنونی

اشاره: این مقاله اخیرا (البته با اندکی تغییر) در سایت «دویچه وله فارسی» منتشر شده استnnچند نکته ضروری به مثابه مقدمهnیکم. مراد از «مشکل» در این مبحث، عاملی است که به عنوان «مانع» بر سر راه حل مسائل ریز و درشت روزمره عمل می کند. فرض این است که در ایران کنونی مشکلاتی است که […]