برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: حجاب و حجاب اجبارى ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۹nحجاب و حجاب اجبارى ۲nبه مدت ۶۰ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=fQrZnAVM3NYnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1439.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message