خیزش های اجتماعی و بایسته های ملی

اشاره: این مقاله اخیرا در شماره بیستم نشریه میهمن منتشر شده است. درآمد خیزش اقتصادی – سیاسی دی ماه 1396 نه تنها مهم ترین رخداد این سال بلکه از جهاتی مهم ترین واقعه تاریخ چهل ساله نظام جمهوری اسلامی است. از همان دی ماه تا کنون، در این باب و از منظرهای مختلف سخن گفته […]

خیزش های اجتماعی و بایسته های ملی

اشاره: این مقاله اخیرا در شماره بیستم نشریه میهمن منتشر شده است.nnدرآمدnخیزش اقتصادی – سیاسی دی ماه 1396 نه تنها مهم ترین رخداد این سال بلکه از جهاتی مهم ترین واقعه تاریخ چهل ساله نظام جمهوری اسلامی است. از همان دی ماه تا کنون، در این باب و از منظرهای مختلف سخن گفته شده و […]