تحلیل و بررسی فیلمهای منتشر شده از اجلاس مجلس خبرگان رهبری در انجمن آزادي انديشه

گفتگوی زنده حسن فرشتیان با حسن یوسفی اشکوری همراه با پرسش و پاسخ انتشار چند قطعه از فیلم اجلاس مجلس خبرگان رهبری در چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ و چگونگی برکشیدن رهبر دوم جمهوری اسلامی یعنی آیت الله سید علی خامنه، فصل تازه و مهمی را در اوراق تاریخ جمهوری اسلامی و ماهیت ایدئولوژیک و سیاسی حکومت […]

آیا جمهوری اسلامی به آرمانهای انقلابی اش عمل کرده است؟

اشاره: این مقاله در شماره 19 نشریه «میهن» منتشر شده است درآمد در باره انقلاب ایران پرسش های زیادی طرح شده و یا قابل طرح اند. از جمله آن ها: انقلاب بهمن 57 چگونه انقلابی بود؟ و چه ماهیتی داشت و چه اهدافی را دنبال می کرد؟ این اهداف چه اندازه آگاهانه و ارادی و […]

تحقیقی در آمار سپاهیان و تلفات جنگی (جمل، صفین، نهروان و کربلا)

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام – جستار بیست و نهم درآمد یکی از فرازهای مهم و قابل تحقیق و تأمل در قرن نخست اسلام، آمار سپاهیان حاضر در جنگها و به ویژه ارقام تلفات جنگی از دو سوی این پیکارهاست. با یک مراجعه سردستی به متون و منابع موجود، از یک سو با […]

آیا جمهوری اسلامی به آرمانهای انقلابی اش عمل کرده است؟

اشاره: این مقاله در شماره 19 نشریه «میهن» منتشر شده استnnدرآمدnدر باره انقلاب ایران پرسش های زیادی طرح شده و یا قابل طرح اند. از جمله آن ها: انقلاب بهمن 57 چگونه انقلابی بود؟ و چه ماهیتی داشت و چه اهدافی را دنبال می کرد؟ این اهداف چه اندازه آگاهانه و ارادی و هوشمندانه بوده […]

تحقیقی در آمار سپاهیان و تلفات جنگی (جمل، صفین، نهروان و کربلا)

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام – جستار بیست و نهمn nnدرآمدnnیکی از فرازهای مهم و قابل تحقیق و تأمل در قرن نخست اسلام، آمار سپاهیان حاضر در جنگها و به ویژه ارقام تلفات جنگی از دو سوی این پیکارهاست. با یک مراجعه سردستی به متون و منابع موجود، از یک سو با اعدادی […]