پاسخ هایی برای اندیشیدن – 104- در جواب دو کامنت در حاشیه مقاله نقد محمدعلی کوشا

اشاره: این متن در پاسخ به دو کامنت بر مقاله اخیر در پاسخ به جناب محمدعلی کوشا نگاشته شده است. کامنت ها و این پاسخ در سایت «زیتون» منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. جناب آقای اشکوری چند جا در متن یاداشت، دیدگاه آقای مطهری را مورد تعریض یا خدشه قرا داده […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن – 104- در جواب دو کامنت در حاشیه مقاله نقد محمدعلی کوشا

اشاره: این متن در پاسخ به دو کامنت بر مقاله اخیر در پاسخ به جناب محمدعلی کوشا نگاشته شده است. کامنت ها و این پاسخ در سایت «زیتون» منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود.n nجناب آقای اشکوریnچند جا در متن یاداشت، دیدگاه آقای مطهری را مورد تعریض یا خدشه قرا داده اید […]