بیانیه بیش از یکصد فعال فرهنگی و سیاسی در اعتراض به حصر رهبران جنبش سبز

رفع حصر رهبران جنبش سبز، مطالبه عمومی است!nnما نگران سلامتی خانم زهرا رهنورد، آقايان مهدی کروبی و ميرحسين موسوی هستيمnرفع حصر رهبران جنبش سبز، مطالبه عمومی است!nnنگرانی ها از وضعيت سلامتی رهبران جنبش سبز به ويژه آقای مهدی کروبی در حال افزايش است. علی رغم تشخیص یکی از پزشکان معالج و خواست صریح خانواده، با فشار […]