برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: شريعتي، احياء چپ اسلامي

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۳nشريعتي، احياء چپ اسلاميnبه مدت ۵۹ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=NzlpIKmxf_onnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1343.mp3]nn

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message