رویاروی «رؤیا» ۲

رویاروی «رویا» – ۲ گفت‌و‌گو‌ با عبدالکریم سروش رویاروی «رویا» – بخش دوم سلسله گفت‌و‌گو‌هایی با عبدالکریم سروش در باره نظریه «رویاهای رسولانه» *** زیتون–افسانه فرامرزی: سال گذشته، در حالی که سه سال از انتشار سلسله مقالات «محمد(ص) راوی رویاهای رسولانه» در سایت «جرس» گذشته بود، گفت‌و‌گوی تلویزیونی عبدالکریم سروش با عبدالعلی بازرگان در برنامه‌ی […]

رویاروی «رؤیا» ۱

اشاره متن زیر در زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود گفت‌و‌گو ‌با عبدالکریم سروش؛ زیتون–افسانه فرامرزی: سال گذشته، در حالی که سه سال از انتشار سلسله مقالات «محمد(ص) راوی رویاهای رسولانه» در سایت «جرس» گذشته بود، گفت‌و‌گوی تلویزیونی عبدالکریم سروش با عبدالعلی بازرگان در برنامه‌ی «پرگار»، فرضیه «رویاهای رسولانه» را به […]

رویاروی «رؤیا» ۲

رویاروی «رویا» – ۲nگفت‌و‌گو‌ با عبدالکریم سروشnn رویاروی «رویا» – بخش دومnnسلسله گفت‌و‌گو‌هایی با عبدالکریم سروش در باره نظریه «رویاهای رسولانه»nn ***nnزیتون–افسانه فرامرزی: سال گذشته، در حالی که سه سال از انتشار سلسله مقالات «محمد(ص) راوی رویاهای رسولانه» در سایت «جرس» گذشته بود، گفت‌و‌گوی تلویزیونی عبدالکریم سروش با عبدالعلی بازرگان در برنامه‌ی «پرگار»، فرضیه «رویاهای […]

رویاروی «رؤیا» ۱

اشاره متن زیر در زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شودnnگفت‌و‌گو ‌با عبدالکریم سروش؛nnزیتون–افسانه فرامرزی: سال گذشته، در حالی که سه سال از انتشار سلسله مقالات «محمد(ص) راوی رویاهای رسولانه» در سایت «جرس» گذشته بود، گفت‌و‌گوی تلویزیونی عبدالکریم سروش با عبدالعلی بازرگان در برنامه‌ی «پرگار»، فرضیه «رویاهای رسولانه» را به تمامی به […]