پاسخ هایی برای اندیشیدن 100- باز هم شرحی در باب تاریخ قرآن و سکه های نخست عصر اسلامی

اشاره: در پی پاسخ من به پرسش های آقای توکلی در حاشیه مقاله تاریخ قرآن بار دیگر ایشان شرحی نوشته اند و من نیز به فراخور پاسخی نوشته و هر دو در پای همان مقاله پیش گفته در زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شوند. آقای اشکوری، با درودش ” این که […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 100- باز هم شرحی در باب تاریخ قرآن و سکه های نخست عصر اسلامی

اشاره: در پی پاسخ من به پرسش های آقای توکلی در حاشیه مقاله تاریخ قرآن بار دیگر ایشان شرحی نوشته اند و من نیز به فراخور پاسخی نوشته و هر دو در پای همان مقاله پیش گفته در زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شوند.nnآقای اشکوری، با درودشn” این که چرا از […]