قرآن پلورالیسم دینی را می پذیرد

اشاره: متن زیر اخیرا در سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. گفت‌وگو با بهاءالدین خرمشاهی نسبت قرآن با پلورالیسم دینی، سؤال دشواری است که بنیادگرایان و شمول گرایان و کثرت گرایان مسلمان و غیرمسلمان پاسخ های متفاوتی به آن می دهند. در میان مسلمین، احتمالاً تلقی فراگیرتر این است که […]

قرآن پلورالیسم دینی را می پذیرد

اشاره: متن زیر اخیرا در سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود.nnگفت‌وگو با بهاءالدین خرمشاهیnnنسبت قرآن با پلورالیسم دینی، سؤال دشواری است که بنیادگرایان و شمول گرایان و کثرت گرایان مسلمان و غیرمسلمان پاسخ های متفاوتی به آن می دهند. در میان مسلمین، احتمالاً تلقی فراگیرتر این است که قرآن با […]