پاسخ هایی برای اندیشیدن 99- پاسخ به یک کامنت در ارتباط با بخش دوم مقاله تاریخ قرآن

اشاره: این متن پاسخی است به یک کامنت و چند پرسش و پاسخ آن در ارتباط با بخش دوم مقاله تاریخ قرآن در سایت زیتون. ابتدا متن کامنت می آید و بعد پاسخ من. چند سوال از اشکوری: این نسخه قران عثمان در کدام کتابخانه ، آرشیو نگهداری می شود؟ ( اینکه عثمان یک شخصیت […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 99- پاسخ به یک کامنت در ارتباط با بخش دوم مقاله تاریخ قرآن

اشاره: این متن پاسخی است به یک کامنت و چند پرسش و پاسخ آن در ارتباط با بخش دوم مقاله تاریخ قرآن در سایت زیتون. ابتدا متن کامنت می آید و بعد پاسخ من.n چند سوال از اشکوری:nاین نسخه قران عثمان در کدام کتابخانه ، آرشیو نگهداری می شود؟ ( اینکه عثمان یک شخصیت مذهبی […]