شبهه تحریف و مسئله وثاقت تاریخی قرآن

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام – قسمت بیستم (بخش دوم) در بخش نخست مبحث چگونگی و چرایی کتابت و جمع و تدوین ارائه شد و اکنون در ادامه آن موضوع مهم شبهه تحریف و یا دگردیسی در متن قرآن (اعم از قرآن عثمانی و جز آن) تقدیم می شود. دیدگاههای شرق شناسان معاصر […]

شبهه تحریف و مسئله وثاقت تاریخی قرآن

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام – قسمت بیستم (بخش دوم)nn nnدر بخش نخست مبحث چگونگی و چرایی کتابت و جمع و تدوین ارائه شد و اکنون در ادامه آن موضوع مهم شبهه تحریف و یا دگردیسی در متن قرآن (اعم از قرآن عثمانی و جز آن) تقدیم می شود.nn nnدیدگاههای شرق شناسان معاصر […]