تأملی در رخداد غدیر

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام- قسمت هفدهمnnدرآمدnnدر دو جستار پیشین به دو موضوع مهم در قلمرو سنت اندیشه سیاسی مسلمانان (از آغاز تا کنون) پرداختم؛ یکی مدعای انحصاری بودن خلافت و امارت ذیل حدیث مشهور «الائمه من قریش» و دیگر، طرح پرسش انتصابی و یا انتخابی بودن خلافت در تفکر مؤمنان نخستین و […]