در چند و چون تاریخ نگاری اسلام

درآمد اخیرا دوست گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا نیکفر در مقام پاسخ بر یک مقاله آقای سروش دباغ، مقاله ای با عنوان «خود دین» در سایت رادیو زمانه (مورخ 19 مهرماه 95) انتشار داده و در یکی از پانوشت های آن، به یکی از نوشته های من اشاره کرده و در مقام نقد آن و […]

در چند و چون تاریخ نگاری اسلام

درآمدnnاخیرا دوست گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا نیکفر در مقام پاسخ بر یک مقاله آقای سروش دباغ، مقاله ای با عنوان «خود دین» در سایت رادیو زمانه (مورخ 19 مهرماه 95) انتشار داده و در یکی از پانوشت های آن، به یکی از نوشته های من اشاره کرده و در مقام نقد آن و رویکرد […]