نخشب؛ آغازگر و نظریه پرداز جریان چپ اسلامی

اشاره: متن زیر در یادنامه ای با همت آقای مرتضی کاظمیان به مناسبت چهلمین سال درگذشت دکتر محمد نخشب در سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. اگر بتوان محمد نخشب را با دو امتیاز معرفی کرد، آن دو عبارت‌اند از: آغازگری و نظریه‌پردازی در جریان دینی ـ سیاسی و اجتماعی […]

نخشب؛ آغازگر و نظریه پرداز جریان چپ اسلامی

اشاره: متن زیر در یادنامه ای با همت آقای مرتضی کاظمیان به مناسبت چهلمین سال درگذشت دکتر محمد نخشب در سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود.nnاگر بتوان محمد نخشب را با دو امتیاز معرفی کرد، آن دو عبارت‌اند از: آغازگری و نظریه‌پردازی در جریان دینی ـ سیاسی و اجتماعی اسلام […]