برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: توهين به مقدّسات و اعتراض سياسى

nبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۱nتوهين به مقدّسات و اعتراض سياسى .nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=ZEVlHXJsGScnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1251.mp3]n

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message