برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: توهين به مقدّسات و اعتراض سياسى

nبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۱nتوهين به مقدّسات و اعتراض سياسى .nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=ZEVlHXJsGScnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1251.mp3]n

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message