برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مصدّق الگويي براي سياست‌ورزي

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۰nمصدّق الگويي براي سياست‌ورزيnبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=U5G4I1-nHysnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1250.mp3]n

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message