بیانیه تحلیلی جمعی از نمایندگان ادوار خارج از کشور در باره لزوم همکاری مجلس و دولت

با مرور تجربه های انتخاباتی پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران می توان گفت کمتر انتخاباتی همانند فرآیند انتخابات این دوره مجلس شواری اسلامی تا این اندازه با دخالت و ملاحظات و برنامه ریزی شده از قبل برای نیل به مهندسی کامل انتخابات مطلوب حاکمیت انجام شده باشد. ارگانهای امنیتی و سرکوب در سال های […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 90-پاسخ به چند اشکال به مقاله «تبعید یهودیان . . .»

اشاره: مطلب زیر پاسخی است به دوستی به نام ادوار معمار که در پای مقاله ام در زیتون با عنوان «تبعید یهودیان بنی قینقاع و . . .که پس از انتشارش در همانجا در اینجا بازنشر می شود. نقدها: 1. الف) اینکه محمد توصیه مى کند نه یهودیان را تأیید کنید و نه تکذیب و […]

بیانیه تحلیلی جمعی از نمایندگان ادوار خارج از کشور در باره لزوم همکاری مجلس و دولت

با مرور تجربه های انتخاباتی پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران می توان گفت کمتر انتخاباتی همانند فرآیند انتخابات این دوره مجلس شواری اسلامی تا این اندازه با دخالت و ملاحظات و برنامه ریزی شده از قبل برای نیل به مهندسی کامل انتخابات مطلوب حاکمیت انجام شده باشد.nارگانهای امنیتی و سرکوب در سال های اخیر […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 90-پاسخ به چند اشکال به مقاله «تبعید یهودیان . . .»

اشاره: مطلب زیر پاسخی است به دوستی به نام ادوار معمار که در پای مقاله ام در زیتون با عنوان «تبعید یهودیان بنی قینقاع و . . .که پس از انتشارش در همانجا در اینجا بازنشر می شود. nنقدها:n1. الف) اینکه محمد توصیه مى کند نه یهودیان را تأیید کنید و نه تکذیب و فقط […]