ممتاز بودگی مشرکان در فرضیه «خواب های محمد» سروش

اشاره: این مقاله به قلم آقای اکبر گنجی است و پیش از این در سایت رادیو زمانه و بعد در سایت زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا بار دیگر منتشر می شود. عبدالکریم سروش با طرح فرضیه رویاهای رسولانه به درستی دینداران را به بازاندیشی در مسأله وحی و قرآن وادار کرد. معتقدان به […]

رؤیاهای رسولانه از منظر پدیدارشناختی و هرمنوتیکی

اشاره: این نوشتار به قلم آقای دکتر بیژن عبدالکریمی است و پیش از این در سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. مقدمه: بیش از سه سال است که از انتشار مقاله «محمّد (ص): راوی رؤیاهای رسولانه» نوشته بسیار مناقشه-برانگیز استاد بزرگوارم، دکتر عبدالکریم سروش می‌گذرد. در این سال‌ها تعداد کثیری […]

ممتاز بودگی مشرکان در فرضیه «خواب های محمد» سروش

اشاره: این مقاله به قلم آقای اکبر گنجی است و پیش از این در سایت رادیو زمانه و بعد در سایت زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا بار دیگر منتشر می شود.nnعبدالکریم سروش با طرح فرضیه رویاهای رسولانه به درستی دینداران را به بازاندیشی در مسأله وحی و قرآن وادار کرد. معتقدان به تلقی […]

رؤیاهای رسولانه از منظر پدیدارشناختی و هرمنوتیکی

اشاره: این نوشتار به قلم آقای دکتر بیژن عبدالکریمی است و پیش از این در سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود.nnمقدمه:nبیش از سه سال است که از انتشار مقاله «محمّد (ص): راوی رؤیاهای رسولانه» نوشته بسیار مناقشه-برانگیز استاد بزرگوارم، دکتر عبدالکریم سروش می‌گذرد. در این سال‌ها تعداد کثیری از دانشجویان […]